La recepció diversificada, per Lluís del Molino EA3 OG
 

Us volia parlar avui de la recepció diversificada, una millora que consisteix en aprofitar el doble receptor que incorporen alguns transceptors moderns, del tipus SDR, com l’Anan-100D d’Apache-Labs, i el Flex-6700 de FlexRadio, equips que ens permeten combinar els senyals rebuts per dues antenes diferents, de forma que podem aconseguir una millora apreciable en la recepció,amb una combinació dels dos senyals que anomenem “recepció diversificada”.

Explica’ns quines millores es poden aconseguir amb aquest doble receptor en la recepció?

Primer hem d’ aclarir que les millores en la recepció que es poden aconseguir amb la doble recepció són de dos tipus completament diferents: Les additives i les sostractives.

Doncs comencem per les millores additives. ¿Que podem  aconseguir sumant dos senyals?


Al sumar els dos senyals rebuts pels dos receptors, procedents de dues antenes diferents podem aconseguir dos efectes diferents, depenen de si  les dues antenes són de polarització diferent o són de la mateixa polarització.

Bé, doncs què et sembla si comences per explicar-nos les avantatges de sumar els senyals de dues antenes de polarització diferent?

Amb dues antenes de polarització diferent, una de polarització vertical i una altra de polarització horitzontal,  la recepció amb les dues polaritzacions simultànies ens permet compensar el fàding o minva dels senyals que es produeix molt sovint quan canvia la polarització del senyal reflectit per la ionosfera. Hi han certs moments en que canvia la polarització i la deixa perpendicular a la de la nostra antena. En aquest moment, l’altra antena connectada a un altra receptor continua rebent el senyal perfectament i manté el  seu nivell sense cap atenuació. En la escolta de senyals d’ona curta, que es reflecteixen a la ionosfera, aquesta avantatge permet una escolta molt més estable i continuada. Molt més còmoda.

I quan les dues antenes són iguals, quines avantatges podem obtenir?

Quan les dues antenes són idèntiques i estan col·locades amb la mateixa polarització a una distància convenient, al sumar digitalment els dos senyals rebuts pels dos receptors variant les seves fases, podem aconseguir que es reforci la directivitat del nostre sistema d’antenes en una determinada direcció, combinant les fases del senyal de cada un dels receptors frontals que porta l’equip. Podem afavorir la recepció d’un senyal concret per sobre dels altres.

I encara et  falta per explicar les millores sostractives, quan es resten els dos senyals

Amb la possibilitat de restar dos senyals digitalment, podem aconseguir trobar la màxima anulació d’un senyal interferent que ens està molestant. Combinant de forma digital les fases proporcionades pels dos receptors de forma que el senyal s’anul·li al màxim possible, podem eliminar un senyal  interferent que ens impedeix escoltar l’estació desitjada.  Això funciona molt bé amb sorolls generats molt a prop de la nostre ubicació, perquè la diferencia de recepció en les dues antenes es força apreciable i arriben amb molta diferència als dos RX.

 (Prohibida la reproducció en qualsevol mitjà sense el permís de l'autor Luís del Molino)